Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

PRINCIPE ARTIKEL 1 Behoudens uitdrukkelijk tegengesteld beding of bewijs: wordt vermoed dat de koper kennis heeft gekregen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en er zich, zonder voorbehoud, mee akkoord verklaart ten laatste op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling. wordt vermoed dat de verkoper alle niet uitdrukkelijk aanvaarde algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper afwijst. ARTIKEL 2 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op al onze verkopen, leveringen, en om het even welke andere prestaties. AANBOD EN DOCUMENTATIE ARTIKEL 3 Onze catalogi, technische studies, plannen, tekeningen, bestekken, aanbiedingen, tarieven en alle specificaties in het algemeen zijn enkel gegeven ten indicatieve titel. Dit alles blijft onze eigendom en kan, zonder schriftelijke toelating, nooit worden gebruikt, uitgevoerd of meegedeeld aan derden. BEVESTIGING ARTIKEL 4 De verkoper is niet gebonden door zijn aanbiedingen, noch door de bestelling van de klant. Het contract zal enkel als volledig gesloten beschouwd worden na, en door middel van het verzenden van onze schriftelijke aanvaarding welke definitief de bestelling bevestigt. Verbintenissen aangegaan door onze agenten verbinden de firma slechts na en door een schriftelijke bevestiging. LEVERING – UITVOERING ARTIKEL 5 De levering- en/of uitvoeringstermijnen zijn enkel gegeven ten indicatieve titel. Eventuele overschrijdingen van de opgegeven termijnen, om welke oorzaak ook, kunnen geen aanleiding geven tot schrapping van de bestelling door de klant, noch tot betaling van een schadevergoeding of een strafbeding. ARTIKEL 6 Ingeval van overmacht (oorlog, opstand, staking, lock-out, epidemie, schaarste, bevoorradings- moeilijkheden….) behoudt de verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, wanneer de omstandigheden ertoe dwingen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te vernietigen, zonder dat deze opschorting of vernietiging aanleiding kan geven tot betaling van enige schadevergoeding. ARTIKEL 7 Elke vertraging in de levering, te wijten aan de koper, machtigt de verkoper hetzij in het contract bepaalde termijn te verschuiven, hetzij de onbestelbare hoeveelheden te vernietigen, hetzij deze te factureren en ter beschikking te houden van de koper. PRIJS – BETALING ARTIKEL 8 De vooropgestelde prijzen kunnen te allen tijde, na voorafgaande kennisgeving, gewijzigd worden, indien omstandigheden hiertoe noodzaken. ARTIKEL 9 Behoudens uitdrukkelijk tegengesteld beding, zijn de facturen contant betaalbaar in onze kantoren te Wommelgem binnen de 10 dagen na factuurdatum. Iedere factuur, onbetaald op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een intrest van 12 % op jaarbasis op vanaf de factuurdatum tot aan de effectieve betaling. Het gebrek aan betaling van een factuur op haar vervaldag, laat ons toe om van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging alle lopende bestellingen op te schorten of zelfs te vernietigen. Daarenboven zal iedere op de vervaldag niet betaalde factuur van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % met een minimum van € 50. De wissels welke wij zouden trekken brengen geen novatie of afwijking aan bovenstaande clausules met zich mee. De niet-betaling van één factuur op haar vervaldag maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. ARTIKEL 10 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de koopprijs (ingeval van betaling per cheque of wisselbrief, tot hun goed einde). De verkoper heeft een retentierecht op de goederen van de koper die hij nog bezit, zelfs wanneer de openstaande schuld geen betrekking heeft op de in zijn bezit zijnde goederen. ONTBINDING ARTIKEL 11 Ingeval de koper zijn verplichtingen niet naleeft of in geval van beslag, vereffening, concordaat of faillissement, kan de verkoper het contract zonder voorafgaande verwittiging als van rechtswege ontbonden beschouwen, de goederen op kosten en voor risico van de koper opeisen en de betaalde voorschotten als schadevergoeding behouden. RISICO – OVERDRACHT ARTIKEL 12 De risico’s betreffende onze leveringen worden van rechtswege overgedragen op de klant zodra de goederen te zijner beschikking worden gesteld in onze magazijnen of werkplaatsen, zelfs indien het vervoer ten onze laste is. Indien de klant niet onmiddellijk de goederen komt afhalen, heeft de verkoper de mogelijkheid deze naar eigen goeddunken op om het even welke plaats onder te brengen op kosten en op risico van de koper. In elk geval, zelfs indien franco zending, reizen de goederen op kosten en voor risico van de klant die gehouden is de nodige richtlijnen te geven, de goederen bij aankomst na te kijken en in voorkomend geval de nodige formaliteiten te vervullen om zijn rechten te vrijwaren. AANVAARDING – KLACHTEN ARTIKEL 13 De goederen worden geacht aanvaard te zijn in de lokalen van de verkoper. Elke klacht moet ons binnen de acht dagen vanaf de ontvangst van de goederen in onze lokalen schriftelijk bereiken, samen met eventuele bewijsstukken. Na deze termijn zal geen enkele klacht nog aanvaard worden. Anderzijds zal geen enkele klacht weerhouden worden nadat de goederen op welke manier ook door de koper gewijzigd, hersteld of bewerkt worden. In geval van niet-conformiteit van de geleverde en in behoorlijke vorm geweigerde goederen, heeft de verkoper het recht deze te vervangen of aan te passen zonder andere verplichtingen en zonder dat de koper de vernietiging van de bestelling, de teruggave van de reeds gestorte voorschotten of de betaling van een schadevergoeding zal kunnen eisen. ARTIKEL 14 Elke terugzending van goederen zal slechts worden aangenomen na ons voorafgaand akkoord en wanneer de goederen op volgende wijze worden terugbezorgd: franco onze magazijnen; de goederen in hun eventuele oorspronkelijke verpakking; in staat om terug verkocht te worden; De terugzending dient te gebeuren met opgave van datum en nummer van de betreffende factuur. BEVOEGDHEID ARTIKEL 15 Alle betwistingen van om het even welke aard die zouden kunnen ontstaan tussen de partijen zullen onderworpen worden aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen met dien verstande dat de verkoper het recht heeft hef geschil voor elke andere bevoegde rechtsmacht aanhangig te maken. In elk geval is alleen het Belgisch recht van toepassing. VERZEND EN LEVERINGBELEID ARTIKEL 16 De gemiddelde leveringstermijn voor de Hachicook en toebehoren bedraagt circa 1 week tenzij uitputting van de voorraad. Dan bedraagt de levertermijn circa 4 werkweken. De verzending gebeurt per transporteur op een vooraf afgesproken datum. Al onze leveringen zijn af fabriek, vracht op factuur tenzij anders vermeld op de verkoopovereenkomst.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

PRINCIPE ARTICLE 1 Sauf toute clause ou preuve explicite contraire: il est présumé que ces conditions générales sont connues de l’acheteur et acceptées par lui sans réserves au plus tard au moment de l’acceptation de la commande. il est présumé que le vendeur réfute toutes les conditions générales ou spécifiques de l’acheteur, qui n’ont pas été explicitement acceptées. AKTICLE 2 Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes nos ventes, livraisons et toute autre prestation quelconque. OFFRES ET DOCUMENTATION ARTICLE 3 Nos catalogues, études techniques, plans, dessins, devis, offres, tarifs et en général toutes les spécifications ne sont données qu’à titre indicatif. Le tout demeure notre propriété et ne peut jamais être utilisé, exécuté ou communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite. CONFIRMATION ARTICLE 4 Le vendeur n’est pas engagé par ses offres ni par la commande du client. Le contrat ne sera considéré conclu définitivement qu’après et moyennant l’envoi de notre acceptation écrite confirmant définitivement la commande. Les engagements pris par nos agents ne peuvent engager la société qu’après et moyennant une confirmation écrite. LIVRAISON – EXECUTION ARTICLE 5 Les délais de livraison et/ou d’exécution ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le non-respect éventuel des délais fixés, pour quelle raison que ce soit, ne pourra en aucun cas donner lieu à l’annulation de la commande par le client, au paiement d’une indemnité ou à une clause pénale. ARTICLE 6 En cas de force majeure (guerre, émeute, grève, lock-out, épidémie, pénurie, difficultés d’approvisionnement, etc…) te vendeur se réserve le droit de suspendre l’exécution du contrat ou d’annuler totalement ou partiellement le contrat, au cas ou les circonstances y obligent, sans que cette suspension ou annulation puisse donner lieu au paiement de quelque indemnité que ce soit. ARTICLE 7 Tout retard de livraison, dû à l’acheteur, autorise le vendeur soit à postposer le délai fixé dans le contrat, soit à annuler les quantités non-livrables, soit à les facturer en les maintenant à la disposition de l’acheteur. PRIX – PAIEMENT ARTICLE 8 Les prix fixés peuvent à tout moment, après notification préalable, être modifiés, au cas où les circonstances y obligent. ARTICLE 9 Sauf toute clause contraire explicite, les factures sont payables au comptant dans nos bureaux à Wilrijk et ceci endéans les 10 jours à partir de la date de facturation. Toute facture, non-payée a l’échéance, produira sans avis préalable, un intérêt de 12% par an à partir de la date de facturation jusqu’au paiement effectif. Le défaut de paiement d’une facture a son échéance, nous permet de suspendre ou d’annuler de plein droit toutes les commandes en cours et ceci sans avis préalable. De plus, chaque facture non-payée à l’échéance sera majorée de plein droit et sans avis préalable d’une indemnité forfaitaire de 15% avec un minimum de € 50. Les traites que nous tirerions n’impliquent ni novation, ni dérogation aux clauses susmentionnées. Le défaut de paiement d’une facture à son échéance entraîne de plein droit l’exigibilité immédiate du solde dû et de toutes les autres factures, même des factures non-échues. ARTICLE 10 Les marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix de vente (en cas de paiement par cheque, ou par lettre de change, jusqu’à la réception effective du prix de vente). Le vendeur a un droit de rétention sur les marchandises de l’acheteur qu’il a encore en sa possession, même si la dette ne concerne pas ces marchandises en sa possession. DISSOLUTION ARTICLE 11 Au cas ou l’acheteur ne respecte pas ses obligations, ainsi qu’en cas de saisie, de liquidation, de concordat ou de faillite, le vendeur a le droit de considérer le contrat comme résolu de plein droit sans avis préalable, d’exiger les marchandises aux frais et risques de l’acheteur, et de conserver les acomptes payés à titre d’indemnité. RISQUES – TRANSFER ARTICLE 12 Les risques relatifs à nos livraisons seront transférés de plein droit au client, dés que ces marchandises seront mises à sa disposition dans nos entrepôts ou lieux de travail, même au cas ou le transport est à notre charge, En cas que l’acheteur ne viendrait pas réceptionner les marchandises immédiatement, le vendeur a la possibilité de les faire entreposer selon sa convenance et à n’importe quel endroit, aux frais et risques de l’acheteur. En toute hypothèse, même en cas d’envoi franco, les marchandises sont transportées aux frais et risques du client qui est tenu de donner les instructions nécessaires, de vérifier les marchandises à l’arrivée et d’accomplir le cas échéant les formalités nécessaires afin de préserver ses droits. ACCEPTATION – RECLAMATION ARTICLE 13 Les marchandises sont considérées comme acceptées dans les lieux du vendeur. Toute réclamation ainsi que les preuves éventuelles doivent nous parvenir par écrit endéans les 8 jours à partir de la réception des marchandises dans nos lieux. Après ce délai aucune réclamation ne pourra être acceptée. D’autre part, aucune réclamation ne sera retenue au cas ou les marchandises auraient fait l’objet de modification, de réparation ou de toute opération quelconque par l’acheteur. En cas de non-conformité des marchandises livrées et refusées par l’acheteur d’une manière conforme aux présentes conditions, le vendeur a le droit de les remplacer ou de les adapter sans autre obligation et sans que l’acheteur puisse exiger l’annulation de la commande, le remboursement des acomptes payés ou le paiement d’une indemnité. ARTICLE 14 Tout retour de marchandise ne sera accepté qu’après notre accord préalable et en cas que les marchandises nous parviendraient de la manière suivante: franco notre entrepôt les marchandises dans leur emballage original éventuel dans un état propre à la vente Les retours doivent mentionner la date et te numéro de la facture correspondante. COMPETENCE ARTICLE 15 Toutes les contestations, de quelque nature qu’elles soient, qui pourraient surgir entre les parties seront soumises à la compétence exclusive des tribunaux d’Anvers. Néanmoins, le vendeur a te droit de soumettre le litige à toute autre juridiction compétente. Dans tous les cas, seul le droit Belge sera d’application.